THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE STUDENTORE NDËRKOMBËTARE – UNIVERSITETI I TIRANËS

THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE STUDENTORE NDËRKOMBËTARE

THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE STUDENTORE NDËRKOMBËTARE

 

📌 Me rastin e 65-vjetorit të themelimit të Universitetit të Tiranës, ftohen studentë dhe kërkues të rinj të marrin pjesë në konferencën shkencore studentore “Kërkimi shkencor dhe edukimi në perspektivën e studentëve dhe studiuesve të rinj – UT flet me zërin e studentëve”.

👉Kjo Konferencë ka si qëllim prezantimin e arritjeve në fushën e kërkimit shkencor nga studentët dhe studiuesit e rinj dhe krijimin e një rrjeti bashkëpunimi mes tyre për të nxitur kërkimin, inovacionin dhe kreativitetin. Konferenca synon gjithashtu të nxisë ndërkombëtarizimin e Universitetit të Tiranës dhe të produktit të tij shkencor, duke krijuar një platformë ku të promovohet dhe të rritet kapaciteti i studentëve dhe i Universitetit.  

 

Data të rëndësishme:

👉Afati i fundit për dorëzimin e abstraktit: 10 Maj 2023

👉Njoftimi i pranimit të punimeve: 12 Maj 2023         

👉Dorëzimi i artikujve të plotë (për botim): 18 Qershor 2023

👉Abstraktet dhe punimet e plota mund të dërgohen në adresën email konferenca.studentore@unitir.edu.al.

👉Për udhëzimet mbi formatin e abstraktit dhe punimeve kliko këtu (Udhëzime)

📌Konferenca do të mbahet në datat 18-19 Maj 2023 dhe do të organizohet sipas kësaj strukture:

 

Temat e konferencës përfshijnë fushat si vijon:  

Shkenca  albanologjike, shkenca gjeografike, shkenca komunikimi

 • Gjuhësi e sotme
 • Gjuhësi historike
 • Gjuhësi e aplikuar
 • Metodat e mësimdhënies dhe teknologjia
 • Letërsi shqipe
 • Letërsi e huaj
 • Gjeografi
 • Teknologji e informacionit gjeografik të aplikuar
 • Shkenca të komunikimit dhe gazetari
 • Histori
 • Marrëdhënie Ndërkombëtare
 • Komunikim ndërkulturor
 • Trashëgimi kulturore – ndërhyrje restauruese dhe konservuese
 • Trashëgimi kulturore – përgatitje e mjediseve të përshtatshme në muze për ruajtjen e objekteve
 • Arkeologji – Në kërkim të rrugëtimit të Eneas në Mesdhe

——————————————————————————————-

Gjuhë të huaja dhe përkthim

 • Mësimnxënia nëpërmjet përdorimit të teknologjive të reja në mësimdhënie
 • Përdorimi i platformave dhe aplikacioneve inovative në mësimdhënie.
 • Përfitimet dhe perspektivat e integrimit të teknologjive në mësimdhënie e mësimnxënie.
 • Përvoja e mësimit në distancë
 • Aftësitë kërkimore, arritje dhe problematika.
 • Përvoja të një projekti kë
 • Studimi i gjuhëve të huaja dhe kontaktet gjuhësore.
 • Huazimet dhe neologjizmat.
 • Studime gjuhësore krahasuese, studime përqasëse.
 • Përvoja në mësimdhënien e mësimnxënien e gjuhëve të huaja.
 • Përvoja në mësimdhënien e mësimnxënien e përkthimit, interpretimit dhe komunikimit ndërkulturor.
 • Strategji dhe perspektiva për angazhimin e studentëve të rinj jo vetëm gjatё orëve mësimore në klasё, por dhe në çështje që shqetësojnë sot shoqërinë në fusha të ndryshme duke promovuar vlera të një shoqërie demokratike.

—————————————————————————————————————————

Shkenca të Natyrës

 

 • Bioteknologji Mjedisore
 • Bioteknologji Bimore
 • Bioteknologji Mjekesore
 • Bioteknologji Ushqimore
 • Biologji qelizore, molekulare.
 • Mikrobiologji, Gjenetike, Biokimi
 • Fiziologji shtazore e bimore
 • Botanike, Zoologji, Ekologji
 • Ruajtja dhe menaxhimi i mjedisit
 • Hidrobiologjia dhe Biologjia detare
 • Biofizikë dhe fizikë mjekësore
 • Fizikë teorike dhe llogaritëse
 • Strukturë materialesh
 • Aplikime të analizës kimike në kontrollin dhe parandalimin e ndotjeve në mjedis dhe në produktet ushqimore
 • Elektrokimia, proceset e korrozionit, sensorët dhe biosensorët
 • Kimia fizike dhe dukuritë sipërfaqësore
 • Teknologjia industriale dhe ushqimore
 • Inxhinieria e proceseve industriale dhe mjedisore. Materialet silikate
 • Kontrolli dhe siguria e cilësia e ushqimeve,
 • Algjebër dhe gjeometri
 • Analizë funksionale, ekuacione diferenciale
 • Probabilitet dhe statistikë
 • Analizë numerike dhe optimizim
 • Sistemet inteligjente dhe teknologjitë e reja; qeverisja elektronike
 • Sistemet dhe aplikimet E-Health, E-Commerce dhe E-Business
 • Aplikimi i Informatikës në shkencat e natyrës
 • Didaktika në shkencat e natyrës

 

—————————————————————————————————————————

Shkenca Juridike

 • Të drejtat e njeriut dhe drejtësia Kushtetuese
 • Veprimi juridik
 • Bashkëpronësia ndërmjet bashkëshortëve
 • Tentativa
 • Bashkëpunimi
 • Rehabilitimi
 • Krimet seksuale
 • Veprat penale kundër moralit dhe dinjitetit
 • Trafikimi i personave të rritur
 • Vjedhja duke shperdoruar detyrën
 • Viktima si subjekt me te drejta te shtuara pas ndryshimeve te Kodit te Procedures Penale te RSH.
 • Instituti i mbrojtjes në të drejtën proceduriale dhe ndryshimet e përkatëse në Kodin e Procedurës Penale.
 • Rekursi në Gjykatën e Lartë

 

————————————————————————————————————————–

 

Shkencat sociale

Psikologjia

 • Arritjet dhe sfidat e profesionit të psikologut në Shqipëri
 • Post-covid dhe sfidat e profesionit te psikologut.
 • Sfidat e psikologut shkollor ne arsimin e mesëm të lartë.

Sociologjia

 • Faktorë individualë, familjarë dhe shoqërorë që ndikojnë në arritjet akademike të të rinjve
 • Kostoja sociale e papunësisë te të rinjtë e sapodiplomuar
 • Perceptimet e të rinjve lidhur me martesën, bashkëjetesën dhe divorcin në shoqërinë shqiptare
 • Prirje dhe sfida të proceseve migruese të të rinjve

Puna Sociale

 • Puna sociale dhe diversiteti
 • Puna sociale në kohë krizash
 • Puna sociale e të ardhmes: inovacioni dhe krijimtaria në edukimin dhe praktikën e punës sociale

Shkencat politike

 • Qeveria, parlamenti dhe përfaqësueshmëria
 • Angazhimi qytetar, pjesëmarrja dhe lëvizjet shoqërore
 • Shkencat politike dhe politikat publike

Filozofia

 • Filozofia e shkencës
 • Epistemologjia
 • Empliricizmi dhe qasje bashkëkohore

—————————————————————————————————————————

Ekonomi

–           Ekonomiks

–           Financë

–           Kontabilitet

–           Marketing dhe Turizëm

–           Manaxhim

–           Statistikë dhe Informatikë e Zbatuar

 

 

STUDENTS INTERNATIONAL CONFERENCE CALL

On the 65th anniversary of its establishment, the University of Tirana invites students and young researchers to become part of its scientific student conference

Research and education from the perspective of students and young researchers – UT speaks through the voice of its students   

This conference aims to become a platform for creating a network of collaboration and to promote research, innovation, and creativity. This conference is crucial in terms of the internationalisation of the University of Tirana and its scientific products, by promoting and building upon the students’ capacities. The event is open to graduate and postgraduate students, young researchers who take an interest in research connected to the following topics:

 

The conference will be held on May 18-19, 2023 and it will be structured as follows:

Day one: Plenary session, Keynote speaker Lecture, Paper presentations in parallel sessions.

Day two: Paper presentations in parallel sessions, conference farewell party.

Important dates:

Abstract submission deadline: May 10, 2023

Acceptance notification: May 12, 2023

Full paper submission deadline: June 18, 2023.

Abstracts may be submitted via the conference email konferenca.studentore@unitir.edu.al

For Guidelines about abstract and full paper submission click here (Paper Writing Guidelines)

 

We invite submissions that address issues related to the following fields:

Albanology, Communication Sciences, Geography, Archaeology

 • Linguistics (Historical linguistics, Applied linguistics),
 • Teaching methods and technology
 • Albanian literature
 • Foreign literature
 • Technology of Applied geographic information
 • Communication sciences and journalism
 • History
 • International Relations
 • Intercultural communication
 • Cultural Heritage – preservation and conservation interventions
 • Cultural Heritage – preparing the museum settings for preserving the artefacts
 • Archaeology – Looking for the path of Eneas in the Mediterranean

 

——————————————————————————————————-

Foreign languages and translation

 • Learning through the use of electronic devices
 • Platforms and innovative applications
 • Advantages, perspectives
 • Experiences with online learning.
 • Research skills, achievements, and challenges.
 • Experiences with research projects.
 • Studying foreign languages and the way they influence each other
 • Borrowings and neologisms
 • Contrastive grammar, and comparative literary analysis.
 • Experience in teaching and learning foreign languages.
 • Teaching, translation, and intercultural communication experiences.
 • Strategies and perspectives for the engagement of young students in learning at school, and in real-life settings while promoting the values of a democratic society.

 

 —————————————————————————————————————-

Natural Sciences

 • Environmental biotechnology
 • Plant  biotechnology
 • Medical  biotechnology
 • Food  biotechnology
 • Cell, molecular biology.
 • Microbiology, Genetics, Biochemistry
 • Animal and plant physiology
 • Botany, Zoology, Ecology
 • Conservation and management of the environment
 • Hydrobiology and Marine Biology
 • Biophysics and medical physics
 • Theoretical and computational physics
 • Structure of materials
 • Applications of chemical analysis in the control and prevention of pollution in the environment and in food products
 • Electrochemistry, corrosion processes, sensors and biosensors
 • Physical chemistry and surface phenomena
 • Industrial and food technology
 • Industrial and environmental process engineering. Silicate materials
 • Food safety and quality control,
 • Algebra and geometry
 • Functional analysis, differential equations
 • Probability and statistics
 • Numerical analysis and optimization
 • Intelligent systems and new technologies; electronic government
 • E-Health, E-Commerce and E-Business systems and applications
 • Application of Informatics in natural sciences
 • Didactics in natural sciences

 

—————————————————————————————————————-

 Law

 • Human rights and Constitutional Justice
 • Legal actions
 • Joint ownership between spouses
 • Attempt in criminal law
 • Collabortion in criminal law
 • Rehabilitation
 • Sex crimes
 • Criminal acts against the dignity or moral of the society
 • Trafficing in human beings
 • Dereliction of duty over theft
 • The victim as a subject with additional rights pursuant to the changes of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Albania.
 • The right of representation in the procedural law and the appropriate changes of the Code of Criminal Procedure

The recourse in the Supreme Court of the Republic of Albania

 

—————————————————————————————————————-

Social Sciences

Psychology

 1. Achievements and challenges of the profession of psychologist in Albania
 2. Post-Covid challenges in psychology practices
 3. Challenges of school psychologists in upper secondary education.

Sociology

 1. Individual, family, and social factors that affect the academic achievements of young people
 2. The social cost of unemployment among young graduates
 3. Perceptions of young people regarding marriage, cohabitation and divorce in Albanian society
 4. Trends and challenges in young people’s migration processes

Social work

 1. Social work and diversity
 2. Social work in times of crisis
 3. Social work of the future: innovation and creativity in social work education and practice

Political sciences

 1. Government, parliament and representation
 2. Civic engagement, participation, and social movements
 3. Political science and public policies

Philosophy

 1. Philosophy of science
 2. Epistemology
 3. Empiricism and contemporary approach

 

 

—————————————————————————————————————-

Economics

– Economics

– Finance

– Accounting

– Marketing and Tourism

– Management

– Statistics and Applied Informatics