Tipare dhe Prirje të Leksikut Politiko-Shoqëror në Shtypin e Shkruar