TRAFIKIMI NJERËZOR NË SHQIPËRI: PERCEPTIME DHE QËNDRIME MBI TRAFIKIMIN NJERËZOR, RAPORTI NDËRMJET SHOQËRISË, INSTITUCIONEVE DHE VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT – UNIVERSITETI I TIRANËS

TRAFIKIMI NJERËZOR NË SHQIPËRI: PERCEPTIME DHE QËNDRIME MBI TRAFIKIMIN NJERËZOR, RAPORTI NDËRMJET SHOQËRISË, INSTITUCIONEVE DHE VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT