Train to enforce, - Train 2 EN4CE - UNIVERSITETI I TIRANËS

Train to enforce, – Train 2 EN4CE

 

 

 

Titulli: Train to enforce, – Train 2 EN4CE
Referenca: 854038
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Universiteti i Mariborit
Kohëzgjatja: 2019-32022
Programi European Union Justice Programe
Web https://pf.um.si/en/acj/projects/pr10-train2en4ce/
Përshkrimi: Projekti synon pajisjen e gjyqtarëve dhe avokatëve me njohuri dhe aftësi për zbatimin e duhur dhe efikas të mekanizmave të azhurnuar të ligjit procedural të BE-së që kanë të bëjnë me grumbullimin e borxheve ndërkufitare. Në të vërtetë, projekti do të kontribuojë në rritjen e besimit të ndërsjellë në drejtësinë ndërkufitare, duke lehtësuar pabarazinë midis Shteteve Anëtare.