VEÇORITË GJEOMORFOLOGJIKE TË ZONËS KARPEN-SHKUMBIN DHE MENAXHIMI I SAJ