Vendim KIZ, nr.10 datë 02.06.2022, “Për shpalljen e kandidatit fitues të zgjedhjeve, për vendin e 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakulultetit të Drejtësisë”  – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZ, nr.10 datë 02.06.2022, “Për shpalljen e kandidatit fitues të zgjedhjeve, për vendin e 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakulultetit të Drejtësisë”