Vendim KIZS, nr.15, datë 12.12.2021, "Mbi caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e Komisionit të Qendrës së Votimit (KQV), në njësitë përbërde të UT-së" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZS, nr.15, datë 12.12.2021, “Mbi caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e Komisionit të Qendrës së Votimit (KQV), në njësitë përbërde të UT-së”