Vendim KIZS, nr 17, datë 13.12.2021, "Mbi caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV), në njësitë përbërse të UT-së" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZS, nr 17, datë 13.12.2021, “Mbi caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV), në njësitë përbërse të UT-së”