Vendim KIZS, nr.20 datë 14.12.2021 "Për hedhjen e pjesshme të shortit për zgjedhjen e 1 (një) anëtari të 1 (një) KQV-je të Fakultetit të Ekonomisë" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZS, nr.20 datë 14.12.2021 “Për hedhjen e pjesshme të shortit për zgjedhjen e 1 (një) anëtari të 1 (një) KQV-je të Fakultetit të Ekonomisë”