Vendim nr.2 datë 18.03.2022 Komisioni Institucional i Zgjedhjeve - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim nr.2 datë 18.03.2022 Komisioni Institucional i Zgjedhjeve

Vendim nr.2 datë 18.03.2022, Komisioni Institucional i Zgjedhjeve “Për mbarimin para kohe të mandatit të 2(dy) anëtarëve të Senatit Akademik, përfaqësues të personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë, plotësimin e 1 (një) vendi të mbetur të lirë, si dhe deklarimin e 1 (një) vendi të mbetur të lirë”.