Vendim nr. 51, datë 20.05.2024, "Për shpalljen e kandidatëve për Anëtar të Senatit Akademik, përfaqësues të studentëve, nga kategoria e studentëve të UT-ës, pranë KIZ-it të UT-ës " - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim nr. 51, datë 20.05.2024, “Për shpalljen e kandidatëve për Anëtar të Senatit Akademik, përfaqësues të studentëve, nga kategoria e studentëve të UT-ës, pranë KIZ-it të UT-ës “