VLERËSIMI DHE IMPLEMENTIMI I E-QEVERISJES NË VENDET NË ZHVILLIM RASTI I SHQIPËRISË: “MODELI I SHËRBIMEVE PUBLIKE PËR QYTETARËT” – UNIVERSITETI I TIRANËS

VLERËSIMI DHE IMPLEMENTIMI I E-QEVERISJES NË VENDET NË ZHVILLIM RASTI I SHQIPËRISË: “MODELI I SHËRBIMEVE PUBLIKE PËR QYTETARËT”