VLERËSIMI DHE MENAXHIMI I RESURSEVE NATYRORE DHE NJERËZORE TË HASIT PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË TIJ