VLERËSIMI DHE MENAXHIMI I RISQEVE NATYRORE DHE ANTROPOGJENE NË RRETHIN E KORÇËS DHE TË DEVOLLIT – UNIVERSITETI I TIRANËS

VLERËSIMI DHE MENAXHIMI I RISQEVE NATYRORE DHE ANTROPOGJENE NË RRETHIN E KORÇËS DHE TË DEVOLLIT