Përfshirja e moduleve për legjislacionin dhe të drejtat në arsim për programet e mësuesisë dhe të shkencave të edukimit: një kontribut për të ndërtuar sisteme edukimi të bazuara në të drejtat në vendet në tranzicion”, – EDULAW - UNIVERSITETI I TIRANËS

Përfshirja e moduleve për legjislacionin dhe të drejtat në arsim për programet e mësuesisë dhe të shkencave të edukimit: një kontribut për të ndërtuar sisteme edukimi të bazuara në të drejtat në vendet në tranzicion”, – EDULAW

 

 

Titulli: Përfshirja e moduleve për legjislacionin dhe të drejtat në arsim për programet e mësuesisë dhe të shkencave të edukimit: një kontribut për të ndërtuar sisteme edukimi të bazuara në të drejtat në vendet në tranzicion”, – EDULAW
Referenca: 573540-EPP-12016 1-BE-EPPKA2-CBHE-JP
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
Kohëzgjatja: 2016 – 2019
Programi Erasmus+
Web  http://edulaweu.eu/
Përshkrimi: Qëllimi kryesor i projektit është që të mbështeten vendet partnere për të përditësuar kurrikulat e tyre; si edhe të përgatiten më mirë stafi dhe studentët e vendeve partnere për një proces qeverisjeje të shkollës dhe një proces mësimdhënieje të bazuar në të drejtat dhe për t’iu përgjigjur të drejtave proaktive në shoqëritë në tranzicion.