IT Governance for Albanian Universities/ ITG4AU – UNIVERSITETI I TIRANËS

IT Governance for Albanian Universities/ ITG4AU

 

 

 

 

 

Titulli: IT Governance for Albanian Universities/ ITG4AU
Referenca: 585578-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Universiteti de les Illes Balears (UIB) Spanjë
Kohëzgjatja: 2017 – 2020
Programi Erasmus+
Web https://itg4au.uib.eu/
Përshkrimi: Objektivi i përgjithshëm i projektit është të rrisë kapacitetet e qeverisjes në IAL në Shqipëri dhe të kontribuojë në bashkëpunimin midis BE-së dhe vendeve partnere.