Autonomia universitare dhe liria akademike si parime bazë të funksionimit të institucioneve  të arsimit të lartë – UNIVERSITETI I TIRANËS

Autonomia universitare dhe liria akademike si parime bazë të funksionimit të institucioneve  të arsimit të lartë