Adapting Environmental Economics Curricula within the EU context”- AEEC-EU - UNIVERSITETI I TIRANËS

Adapting Environmental Economics Curricula within the EU context”- AEEC-EU

Titulli: “ Adapting Environmental Economics Curricula within the EU context”- AEEC-EU;  

Referencë: 101085343 — AEEC-EU — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH;

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Projekti synon të jetë një instrument kyç për ndërtimin e njohurive, aftësive dhe qëndrimeve mbi politikat mjedisore, ndryshimet klimatike dhe zhvillimin e qëndrueshëm në përputhje me strategjitë dhe prioritetet e BE-së, duke bashkuar studentët e universitetit, stafin akademik, shoqërinë civile, qeverinë dhe institucionet private që veprojnë në fushën e çështjeve mjedisore dhe integrimin në BE. Rezultati kryesor i projektit do të jetë cikli i rishikuar dhe i përshtatur i leksioneve mbi Ekonominë e Mjedisit në përputhje me programet e universiteteve të BE-së. Lënda do t’u mësohet studentëve të vitit të fundit të studimeve të ekonomisë (studimet bachelor), duke përfshirë tre kapituj të kësaj lënde që lidhen me standardet e BE-së që do të mësohen në nivel Master në lëndët Integrimi në Bashkimin Evropian dhe Ekonomia e Zhvillimit. Për secilin kapitull do të përgatitet një paketë materialesh mësimore që përfshin studime kyçe dhe do të ftohen vazhdimisht në leksione të hapura ekspertë për çështjet mjedisore, integrimin në BE dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik për të ndarë ekspertizën e tyre. Studentët do të duhet të angazhohen në mënyrë të pavarur për një nga temat që kanë të bëjnë me iniciativat e ndërmarra nga BE-ja në kuadrin e marrëdhënies ndërmjet çështjeve mjedisore dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Për të ndarë rezultatet e projektit me përfituesit dhe për të nxitur debate në lidhje me çështjet mjedisore dhe se si ato lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, do të organizohet një shkollë verore me përfaqësues të të paktën 6 universiteteve të ndryshme në Shqipëri, tryeza të rrumbullakëta me grupe. me interes dhe gjithashtu një faqe interneti specifike.

Koordinator: Fakulteti i Ekonomisë

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions