Akte që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Akte që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit.

Në pikën VI, të programit të transparencës të rihsikuar në UT, është përcaktuar se UT nuk miraton rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit.

Akte që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, parashikohen vetëm në ligj dhe për këtë shkak, Universiteti i Tiranës, nuk mund të miratoj akte të kësaj natyre, pasi nuk e ka një kompetencë të tillë. Çdo kufizim tjetër është i parashikuar në Statut, apo rregulloret e publikuara në faqen e UT-ës.