Albanian Protected Areas in the frame of European Union Integration”- ALPAsEU – UNIVERSITETI I TIRANËS

Albanian Protected Areas in the frame of European Union Integration”- ALPAsEU

Titulli: “ Albanian Protected Areas in the frame of European Union Integration”- ALPAsEU;  

Referencë: 101085533 — ALPAsEU — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH;

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Qëllimi i projektit do të konsistojë në inkurajimin dhe mbështetjen e studimeve të BE-së, duke u fokusuar në Marrëveshjen e Gjelbër Evropiane. Propozohet krijimi i Modulit “Zonat e Mbrojtura Shqiptare në kuadër të Integrimit në BE”, i cili do të zbatohet nga Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë (FHF), UT dhe do të përfshijë rreth 270 studentë master në tre vjet. Ky propozim nxit zhvillimin e një kursi multidisiplinar dhe do të ndahet në katër pjesë (Mjedisore, Sociale, Ekonomike, GIS/RS), ku secila prej tyre do të fokusohet dhe do t’i njohë pjesëmarrësit me direktivat e BE-së dhe modelet më të mira për menaxhimin e qëndrueshëm të të mbrojturve. Objektivat kryesore janë:

  1. Pajisja e studentëve me mjete dhe njohuri multidisiplinare për të analizuar lidhjen midis teorisë dhe praktikës në lidhje me procesin e integrimit në BE dhe Marrëveshjen e Gjelbër të tij.
  2. Modernizimi i cilësisë së programeve Master në FHF, duke përdorur teknologjinë e të dhënave gjeohapësinore (GIS/RS) në zgjidhjen reale të problemeve.
  3. T’u ofrojë studentëve MA-në njohuri dhe aftësi në studimet bashkëkohore të BE-së në fushat e Direktivave Mjedisore dhe ZM-ve.
  4. Inkurajimi i studentëve master, institucioneve, mediave dhe studiuesve për t’u përfshirë në debatin e çështjeve mjedisore, sociale dhe ekonomike të ZM-ve shqiptare dhe evropiane.

Koordinator: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions