Analizë e formimit profesional te menaxherit tipik në turizëm dhe nevojave për pozicionet  kyç tek operatorët turistikë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Analizë e formimit profesional te menaxherit tipik në turizëm dhe nevojave për pozicionet  kyç tek operatorët turistikë

Titulli: «Analizë e formimit profesional te menaxherit tipik në turizëm dhe nevojave për pozicionet  kyç tek operatorët turistikë»;

Referencë: Nr. 1516/24 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 12 muaj;

Qëllimi: Identifikimi dhe analiza e profilit të punonjësve në pozicione menaxheriale në industrinë e turizmit me fokus në sektorin e operatorëve turistikë në Shqipëri;

Koordinator: Fakulteti i Ekonomisë;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)