Arkiv regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejten e informimit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiv regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejten e informimit

 

Në zbatim të ligjit 119/2014, “Për të drejtën e informimit”
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejten e informimit
Nr. rendor (1) Data e

regjistrimit të

kërkesës (2)

Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i kërkesës (5) Tarifa (6)
1. 09.02.2015

 

Oraret mësimore të pedagoges  E.P në vite 1.Shkresë datë 10.2.2015 për zgjatje afati

 

2.Përgjigje datë 20.2.2015

E përfunduar Pa pagesë
2. 04.02.2015 Listat dhe Vendimet e kandidatëve fitues në doktoratë 2012-2013 1.Shkresë nr.  datë 10.2.2015 për zgjatje afati.

 

2.Përgjigje datë 23.2.2015

E përfunduar Pa pagesë
3. 16.2.2015

Shkresë nga Komisioneri datë 3.3.2015

Vlerësimi kandidatëve për pedagog kimie dhe vendimi kandidatit fitues 1.Përgjigje datë 18.2.2015

2. Shkresa dt.16.3.2015 për zbatim vendimi.

E përfunduar Pa pagesë
4. 23.2.2015 Shtesë dokumentesh për doktoratat 2012-2013 2.3.2015 E përfunduar Pa pagesë
5.  23.2.2015

2.Vendim nga Komisioneri dt.3.2.2015;

3.Shkresa dt.17.2.2015

Kërkohen prova shkresore kopje e disertacionit, etj dt.27.2.2015 Përfunduar Pa pagesë
6. 15.3.2015 Kërkohet informacion mbi pezullimin e doktoraturave 2013-2014 e në vijim 18.3.2015 Përfunduar Pa pagesë
7. 24.3.2015 Kërkohet info mbi kandidatët fitues në doktoratë 1.Shkresë dt.27.3.2015 zgjatje afati

Përgjigje dt.1.4.2015

Përfunduar Pa pagesë
8. 24.3.2015 Kërkohet info mbi nr.kuotave të akorduara doktoratat 2013-2015 25.3.2015 Përfunduar Pa pagesë
9. 24.3.2015 Kërkohet info programi tematik auditimi 27.3.2015 Përfunduar Pa pagesë
10. 24.3.2015 Kërkohet shkresë e Rektorit te UT 26.3.2015 Përfunduar Pa pagesë
11. 27.3.2015 Kërkesë për dokumente të plagjiaturës 07.04.2015 Përfunduar Pa pagesë
12. 29.4.2015 Informacion mbi veprimet financiare të FSHN për listëprezencat;

 

2.Kërkohet.zgjatje afati;

Pergjigje dt.11.05.2015

 

Përfunduar Pa pagesë
13. 30.4.2015 Info renditja e doktorantëve FSHN, b/ligjore, etj. 11.5.2015 Përfunduar Pa pagesë
14. 8.5.2015 Info mbi kancelarin e FSHN 15.5.2015 Përfunduar Pa pagesë
15. 12.5.2015 Info sistemi log, adresa IP e tij. 18.5.2015 Përfunduar Pa pagesë
16. 22.5.2015 Info tenderat, buxheti, mbledhjet e SA, etj. 26.5.2015 Përfunduar Pa pagesë
17. 11.6.2015 Info nga arkivat 19.6.2015 Përfunduar Pa pagesë
18. 19.6.2015 Info mbi shkarkimin e dekanit të FM dhe specializimet 25.6.2015  E përfunduar Pa pagesë
19. 6.7.2015 Info mbi shkresat e ish dekanit të FM për specializimet 10.07.2015 E përfunduar Pa pagesë
20. 29.9.2015 Prop personel akad pranë FM vitet 2013, 2014, 2015; kontratën midis dy universiteteve 06.10.2015 E përfunduar

 

Pa pagesë
21. 13.10.2015 Stafi angazhuar në UMT nga FSHN 22.10.2015 E përfunduar

 

Pa pagesë
22. 22.10.2015 Emrat e studentëve të udhëhequr vitet 2010-2014, procesverbale, etj 27.10.2015 E përfunduar

 

Pa pagesë
23. 30.10.2015 Buxheti vjetor; -pasqyrat financiare;-rezultatet; vlerësimi pedagogëve; procedura e rekrutimit 5.11.2015 E përfunduar

 

Pa pagesë
24. 3.11.2015 Masa disiplinore ndaj pedagogëve 10.11.2015 E përfunduar

 

Pa pagesë
25. 27.11.2015 Informacion  mbi dijeninë e përgjegjësit të Departamentit mbi punësimin e kërkuesit dhe mbi marrjen e masave disiplinore ndaj pedagogëve 10.12.2015 E përfunduar

 

Pa pagesë
26. 26.01.2016 Informacioni mbi ciklin e studimeve që janë duke ndjekur pranë Fakultetit të Ekonomisë, UT nga disa studentë. 28.01.2016 E përfunduar

 

Pa pagesë
27. 31.03.2016 Informacion për të dhënat mbi pagat dhe realizimin e orëve  01.04.2016 E përfunduar

 

Pa pagesë
28. 05.04.2016 Informacioni mbi shpërndarjen dhe realizimin e orëve të mbinormës.  14.04.2016 E përfunduar Pa pagesë
29. 06.04.2016 Informacioni mbi të ardhurat dhe shpenzimet me zëra për vitin 2014-2015, parashikimi i buxhetit për vitin 2016, përqindjet e alokimit të të ardhurave në zëra kryesorë të shpenzimeve që janë bërë në vitet 2014-2015. 07.04.2016 E përfunduar

 

Pa pagesë
30. 03.05.2016 Informacion mbi periudhën e fillimit të marëdhënieve të punës 06.05.2016 E përfunduar

 

Pa pagesë
31 09.05.2016 Mbi procesverbalin e komisionit ad-hoc 10.05.2016 E përfunduar

 

Pa pagesë
32 19.05.2016 Informacioni mbi shkresat lidhur me tarifën e shkollimit.

 

 

26.05.2016 E përfunduar

 

Pa pagesë
33 18.07.2016 Informacioni mbi degën e studimit dhe diplomën. 18.07.2016 E përfunduar

 

Pa pagesë
34 10.08.2016 Informacion për programet e studimit në degën “Ekonomiks”, kreditet dhe kriteret e aplikimit. 25.08.2016 E përfunduar

 

Pa pagesë
35 17.10.2016 Kërkesë për informacion 21.10.2016 E përfunduar

 

Pa pagesë
36 18.10.2016 Kërkesë për vënie në dispozicion të Vendimit të Senatit Akademik. 21.10.2016 E përfunduar

 

Pa pagesë
37 28.10.2016 Kërkesë për vënie në dispozicion të Vendimit  të Senatit Akademik 04.11.2016 E përfunduar Me pagesë
38 16.11.2016 Informacion mbi përfundimin e studimeve dhe diplomën 22.11.2016 E përfunduar Pa pagesë

 

39 24.11.2016 Informacion mbi numrin e studentëve romë dhe egjiptianë të përjashtuar nga tarifa e shkollimit. 02.12.2016 E përfunduar Me pagesë
40 19.12.2016 Kërkesë për vënie në dispozicion të Vendimit të Senatit Akademik 22.12.2016 E përfunduar Pa pagesë
41 13.02.2017 Mbi situatën juridike të marëdhënies së punës 22.02.2017 E përfunduar Pa pagesë
42 13.02.2017 Mbi aktin e krijimit dhe funksionimit të Filialit të UT në Sarandë 22.02.2017 E përfunduar Pa pagesë
43 27.03.2017 Mbi diplomat e marra cikli i parë dhe i dytë i studimeve. 30.03.2017 E përfunduar Pa pagesë
44 27.03.2017 Kërkesë për vënie në dispozicion të kopjes së raportit përfundimtar të KLSH 14.04.2017 E përfunduar Me pagesë
45 27.04.2017 Informacion mbi kërkimin shkencor që zhvillohet në fakultet 09.05.2017 E përfunduar

 

Pa pagesë
46 24.05.2017 Kërkesë për dhënie dokumentacioni

 

 

 

 05.06.2017 E përfunduar Pa pagesë
47 05.07.2017 Informacion mbi listën e studentëve egjiptianë   13.07.2017 E përfunduar Pa pagesë
48 27.07.2017 Informacion mbi programet e këshillimit të karrierës në shkollat e arsimit të mesëm të lartë, aktivitetet për prezantimin e programeve te studimit që UT ofron, të dhënat mbi tregun e punës, buxhetin e caktuar, etj. 02.08.2017 E përfunduar Pa pagesë
49 07.09.2018 Kërkesë për vënie në dispozicion të dokumentit mbi njoftimin e numrit të regjistrit për gradën shkencore “Doktor” te diplomes se mbrojtur.  12.09.2017 E përfunduar Pa pagesë
50

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

Informacion mbi listën e personelit akademik të jashtëm, që kanë dhënë mësim në UT.  26.09.2017

 

 

 

 

 

 

E përfunduar

 

 

 

 

 

 

 

Me pagesë

 

 

 

 

 

 

 

50 27.09.2017 Informacion mbi listën e personelit akademik të jashtëm, që kanë dhënë mësim në FE, UT.

 

03.10.2017 E përfunduar Pa pagesë
51 19.09.2017 Kërkesë për informacion mbi automjetin  19.09.2017 E përfunduar Pa pagesë
52 17.10.2017 Kërkesë për informacion mbi kopjen e raportit mbi akreditinim e UT  18.10.2017

 

E përfunduar Pa pagesë
53 23.10.2017 Kërkesë për dhënie informacioni mbi oraret mësimore të programeve të studimit Bachelor dhe Master i Shkencave mbi kurrikulat e këtyre dy programeve dhe të dhëna mbi akreditimin e tyre.  04.12.2017 E përfunduar Pa pagesë
54 07.11.2017 Informacioni mbi kriteret e pranimit në UT per vitin 2017-2018 14.11.2017 E përfunduar Pa pagesë
55 08.11.2017 Kërkesë për dhënie informacioni mbi titujt e diplomave të lëshuara nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

 

 23.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E përfunduar Pa pagesë
56 19.12.2017 Kërkesë për informacion mbi verifikimin e dy diplomave të kërkuesit  05.01.2018 E përfunduar Pa pagesë
57 02.03.2018 Kërkesë për dhënie informacioni mbi tarifat e studimit për cdo program studimi të ciklit të dytë “Master”, për vitin akademik 2017-2018.  07.03.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
58 21.03.2018 Informacioni mbi sa perqindjen e buxhetit të vitit 2017-2018  të alokuar në funksion të shërbimeve të studentëve të UT

 

05.04.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
59 21.03.2018 Informacioni mbi planifikimin e të ardhurave për buxhetin e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, si dhe vënie në dispozicion të kopjes së buxhetit.  05.04.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
60 21.03.2018 Kërkesë për dhënie informacioni mbi përqindjen e buxhetit të shpënzuara për investime në FD, UT, dy vitet e fundit. 05.04.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
61 26.03.2018 Kërkesë për vënie në dispozicion të kopjeve të jetëshkrimeve të stafit akademik me kohë të plotë.  05.04.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
62 26.03.2018 Kërkesë për informacion mbi kriteret dhe procedurat e rekrutimit të stafit akademik të brendshëm.  16.04.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
63 03.04.2018 Informacioni mbi tarifat e shkollimit për ciklin e parë të studimeve “Bachelor” për vitet akademike 2016 – 2018. 10.04.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
64 16.04.2018 Kërkesë për vënie në dispozicion një kopje të statutit të UT.  20.04.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
65 16.04.2018 Informacion mbi procedurën për tërheqjen e kartonit të diplomës, cikli I i studimeve. 20.04.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
66 27.04.2018 Informacion mbi përqindjen e buxhetit të FD, UT, të shpenzuar për aktivitete të Këshillit Studentor.  14.05.2018 E përfunduar

 

 

Pa pagesë

 

 

 

67 15.05.2018 Kërkesë për informacion mbi emrat, kualifikimet, pozicionet në administratën publike të anëtarëve të BA, UT.  29.05.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
68 15.05.2018 Informacion mbi të ardhurat nga tarifat e studentëve; mbi shpenzimet e të ardhurave nga studentët për UT, etj.  05.06.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
69 15.05.2018 Kërkesë për vënie në dispozicion të kopjeve të kontratave të shërbimeve për studentët, të lidhura me të tretë.  07.06.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
70 15.05.2018 Kërkesë për vënie në dispozicion të kopjeve dixhitale të skanuara të Vendimeve të BA të UT.  29.05.2018

 

E përfunduar

 

Pa pagesë
71 04.06.2018 Informacion mbi kontratat e shërbimit për krijimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit të Informatizuar të UT.

 

 02.07.2018 E përfunduar

 

Pa pagesë
72 19.07.2018 Informacion për kuotat që ofrohen për studentët nga Pakica Kombëtare Rome dhe Pakica Kombëtare Egjiptiane në Shqipëri.

 

 25.07. 2018

 

E përfunduar

 

Pa pagesë
73 07.08.2018 Informacion mbi UT dhe programet e studimit të ofruara prej tij.  16.08.2018

 

E përfunduar

 

Pa pagesë
 

74

17.09.2018 Informacion mbi tarifat e shërbimeve që ofrohen ndaj studentëve, si dhe kopje të Statutit të UT.  01.10.2018 E përfunduar Pa pagesë
75 26.09.2018 Informacion për kryerje të studimet në degën e gazetarisë; verifikim lidhur me vlefshmërinë e diplomës.  05.10.2018

      24.01.2019

E përfunduar Pa pagesë
76 04.10.2018 Kërkesë për regjistrimin dhe trajtim studenti, sipas kuotave të pakicës Egjiptiane.  15.10.2018 E përfunduar Pa pagesë
77 15.10.2018 Informacion specifik mbi kriteret e pranimit cikli I “Bachelor” dhe program i integruar i studimeve cikli II.  13.11.2018

 14.12.2018

E përfunduar Pa pagesë
78 26.10.2018 Informacion rreth bursave, përjashtimit nga tarifa, dhe ulja e tyre.  09.11.2018 E përfunduar Pa pagesë
79 26.11.2018 Vënie në dispozicion dokumentacioni të njehsuara me origjinalin, bazë ligjore dhe listë pedagogësh të jashtëm.

 

Dt. 18.12.2018

       23.01.2019

E përfunduar Pa pagesë
80 01.12.2018 Informacion mbi programit e studimit Master Profesional në Kontabilitet dhe Auditim”, FE, UT, si dhe vënie në dispozicion dokumentacioni të njehsuar me origjinalin.

 

Dt. 24.12.2018 E përfunduar Pa pagesë
81 04.01.2019 Informacion mbi programit e studimit Master Profesional në Kontabilitet dhe Auditim”. 06.02.2019 Përfunduar Pa pagesë

 

82 16.01.2019 Kërkesë e KDIMDP. 11.10.2018 Përfunduar Pa pagesë
83 23.01.2019 Kërkesë për vënie në dispozicion dokumentacioni të njehsuara me origjinalin. 06.02.2019 Përfunduar Pa pagesë
84 04.02.2019 Kërkesë për informacion mbi pozicionet akademike të punës që kanë detyrim ligjor për të kryer deklarimin vjetor pranë ILDKPKI. 08.02.2019 Përfunduar

 

Pa pagesë

 

85 21.03.2019 Kërkesë për informacion mbi Sistemin e Informatizimit të UT dhe kontratat përkatëse për realizimin e shërbimit. 04.04.2019 Përfunduar

 

Pa pagesë
86 25.03.2019 Kërkesë për informacion mbi programet Erasmus +, mbi aplikantët, studentë dhe personel akademik dhe jo akademik që janë përzgjedhur 4 vitet e fundit në kuadër të këtyre projekteve dhe mbi procedurat e përzgjedhjes së tyre. 03.04.2019 Përfunduar

 

Pa pagesë
87 09.04.2019 Kërkesë për informacion nëse në lidhje me personin e kërkuesit është kërkuar informacion pranë UT. 12.04.2019 Përfunduar

 

Pa pagesë
88 12.04.2019 Kërkesë për informacion në lidhje me marrëdhëniet e punës të disa punonjësve të UT, konkretisht personel akademik me kohë të plotë dhe personel ndihmës akademik me karakter administrativ 08.05.2019 Përfunduar

 

Pa pagesë
89 18.04.2019 Kërkesë për vënie në dispozicion të një kopjeje të plotë të Vendimit të Komisionit të Vlerësimit për përzgjedhjet në kuadër të programit Erasmus +. 06.05.2019 Përfunduar

 

Pa pagesë
90 30.04.2019 Kërkesë për informacion mbi buxhetin e Universitetit të Tiranës dhe strukturave përkatëse për menaxhimin e tij. 04.05.2019 Përfunduar

 

Pa pagesë
91 10.05.2019 Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të një kopje të dosjes së studentit, i cili ka kryer studimet pranë UT. 23.05.2019 – 91-K/1 – Zgjatje e afatit për kthimin e përgjigjes sipas përcaktimeve në Ligjin 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

 

03.06.2019 – 91-K/2- kthim përgjigje

Përfunduar

 

Pa pagesë
92 13.05.2019

 

Ankesë e përcjellë nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 15.05.2019 Kthyer përgjigje KDIMDP  
93 29.05.2019 Kërkesë për informacion mbi zgjidhjen e problematikës në lidhje me gabimin material të shënuar në diplomë. 13.06.2019 Përfunduar Pa pagesë
94 01.07.2019 Kërkesë për informacion mbi një gabim në diplomën e studentit 13.06.2019 Përfunduar Pa pagesë
95 08.07.2019 Kërkesë për informacion mbi portalin studentor të UT-së 19.07.2019 Përfunduar Pa pagesë
96 10.07.2019 Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit mbi studimet e kryera nga studenti 12.07.2019 Përfunduar Pa pagesë
97 16.07.2019 Kërkesë për shqyrtim të vendimit përfundimtar të komisioni ad-hoc për vëndet e lira të punës të shpallura për personel akademik pranë UT-së.

 

25.07.2019    
98 18.07.2019 Kërkesë për vënie në dispozicion të një kopje të vendimit përfundimtar të komisionit ad-hoc mbi renditjen përfundimtare të kandidatëve pjesmarrës në procedurën për vënde të lira të shpallura për personel akademik pranë UT-së. 23.07.2019 Përfunduar Pa pagesë
99 24.07.2019 Kërkesë – Ankim Administrativ drejtuar Rektoratit të UT-së 26.07.2019 Përfunduar Pa pagesë
100 30.07.2019 Kërkesë për vënie në dispozicion të një kopje të dokumentacionit të procedurës së zhvilluar për vënde të lira pune për personel akademik pranë UT-së 08.08.2019 Përfunduar Pa pagesë
101 05.08.2019 Ankesë e përcjellë nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 08.08.2019 Përfunduar Pa pagesë
102 19.08.2019 Kërkesë për plotësim informacioni 26.08.2019 Përfunduar Pa pagesë
103 04.09.2019 Kërkesë për informacion mbi shpërndarjen e kartonave të diplomave 19.09.2019 Përfunduar Pa pagesë
104 26.09.2019 Kërkesë për informacion mbi kategoritë e titujve shkencorë 07.10.2019 Përfunduar Pa pagesë
105 22.10.2019 Kërkesë për informacion mbi formularin e dekriminalizimit për subjektet në UT që kanë detyrim për deklarim 29.10.2019 Përfunduar Pa pagesë
106 25.10.2019

07.11.2019

14.11.2019

Kërkesë për pajsisje me kopje të njehsuar dokumentacioni. 05.11.2019

08.11.2019

22.11.2019

Përfunduar Pa pagesë
107 01.11.2019 Kërkesë për informacion për një proçedurë prokurimi të UT-së 14.11.2019 Përfunduar Pa pagesë
108 04.11.2019 Kërkesë për informacion,kopje dokumentacioni. 05.11.2019 Përfunduar Pa pagesë
109 08.11.2019 Kërkesë për informacion mbi arsyet e skualifikimit,projekti i Erasmus+ 20.11.2019 Përfunduar Pa pagesë
110 23.01.2020 Pyetësor nga Komisioneri mbi numrin e kërkesave për informim 28.01.2020 Përfunduar Pa pagesë
111 27.01.2020 Kërkesë për informacion dhe kopje dokumentacioni mbi dy lëndë të Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë 03.02.2020 Pëfunduar Pa pagesë
112 31.01.2020 Ankesë e përcjellë nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Ankesa u tërhoq më datë 04.02.2020 Përfunduar
113 04.02.2020 Kërkesë për informacion mbi buxhetin e Universitetit të Tiranës për kërkimin shkencor i alokuar nga Buxheti i Shtetit 11.02.2020 Përfunduar Pa pagesë
114 10.02.2020 Kërkesë për informacion mbi rezultatin dhe renditjen përfundimtare të kandidatëve në konkursin për “Asistent – Lektor” në Dep. e Gjeografisë, FHF, UT.

 

13.02.2020 Pëfunduar Pa pagesë
115 13.02.2020 Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion dokumentacioni. 20.02.2020 Përfunduar Pa pagesë
116 13.02.2020 Kërkesë për informacion mbi listën e studentëve që kanë zhvilluar një program Erasmus (gjatë vitit akademik 2018-2019 dhe 2019-220). 18.02.2020 Përfunduar Pa pagesë
117 18.02.2020 Kërkesë për informacion mbi portalin e studentëve të UT-së. 26.02.2020 Përfunduar Pa pagesë
118 25.02.2020

03.03.2020

Kërkesë për vënie në dispozicion dokumentacioni të njehsuar me origjinalin 05.03.2020 Përfunduar Pa pagesë
119 10.03.2020 Kërkesë për informacion mbi bazën ligjore të notës mesatare të ponderuar për pranim në programin e studimeve “Master” 22.03.2020 Përfunduar Pa pagesë
120 22.04.2020

25.05.2020

Informacion mbi Portalin e Studentëve

Informacion shtesë mbi Portalin e Studentëve

07.05.2020

28.05.2020

Përfunduar Pa pagesë
121 25.05.2020 Informacion mbi kriteret e regjistrimit, konkretisht kriterin e gjuhës së huaj për pranim në Master Profesional 28.05.2020 Përfunduar Pa pagesë
122 29.05.2020 Kërkesë për informacion nëse personi ka punuar ose jo si pedagog pranë UT-së për periudhën Janar – Maj 2020. 09.06.2020 Përfunduar Pa pagesë
123 18.06.2020 Kërkesë për vënie në dispozicion numër matrikullimi. 25.06.2020 Përfunduar Pa pagesë
124 23.06.2020 Kërkesë për verifikim dokumentacioni 08.07.2020 Përfunduar Pa pagesë
125 01.07.2020 Kërkesë mbi arsyet e mospajisjes me diplomë nga UT dhe për vënie në dispozicion numër matrikullimi. 08.07.2020 Përfunduar Pa pagesë
126 07.07.2020 Vënie në dispozicion e praktikës shkresore mbi procesin zgjedhor në UT, nga momenti kur Ministria e Arsimit  ka caktuar datën e zgjedhjeve 30.06.2020. 10.07.2020 Përfunduar Pa pagesë
127 27.07.2020 Kërkesë për verifikim dokumentacioni 02.09.2020 Përfunduar Pa pagesë
128 28.07.2020 Kërkesë për vënie në dispozicion e Rregullores së Brendshme të UT-së 30.07.2020 Përfunduar Pa pagesë
129 03.08.2020 Kërkohet interpretim juridik nga FSHS mbi kërkesën për informacion të znj. Fiona Todhri 28.09.2020 Përfunduar Pa pagesë
130 10.08.2020 Kërkesë për informacion mbi statusin e dosjes së Doktoraturës së znj. Silvana Dode 18.08.2020 Përfunduar Pa pagesë
131 27.08.2020 Kërkesë për verifikim dokumentacioni 17.09.2020 Përfunduar Pa pagesë
132 30.09.2020 Kërkesë për informacion në lidhje me buxhetin e UT-së për vitin 2020. 14.10.2020 Përfunduar Pa pagesë
133 12.11.2020 Kërkesë për verifikim dokumentacioni 04.12.2020 Përfunduar Pa pagesë
134 16.11.2020 Kërkesë për dokumentacion

 

 

Shënim:
Regjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1)   Evidentohet kronologjia e kërkesave.
(2)   Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
(3)    Identifikohet lloji i kërkesës.
(4)    Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5)   Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
(6)    Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.