Arkiva 2019 Komisioni i Përhershëm për Sigurimin e Standardeve të Cilësisë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva 2019 Komisioni i Përhershëm për Sigurimin e Standardeve të Cilësisë

Bazuar në nenet 38, pika 1, gërma i dhe 46, pika 3, të Ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe nenet 37 dhe 41, të Statutit të Universitetit të Tiranës, Senati Akademik i UT-së mbështetur në proces verbalin e komisionit të numërimit të votave, në mbledhjen e datës 11.04.2019;
VENDOSI: “Për miratimin e Komisionit të Përhershëm për Sigurimin e Standardeve të Cilësisë të Universitetit të Tiranës” (Kliko këtu)