Arkiva 2020, anëtarët e Komisionit të Përhershëm të Kurrikulës, në Universitetin e Tiranës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva 2020, anëtarët e Komisionit të Përhershëm të Kurrikulës, në Universitetin e Tiranës

Bazuar në lingjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë  në Republikën e Shqipërisë”, neni 38, pika”1″, neni 44 dhe neni  46; në Statutin e Universitetit të Tiranës, nenet 37,38,40,41,42,43 dhe në procesverbalin e datës 7 dhjetor 2020 të Komisionit të Administrimit të Votimit, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, 
VENDOSI
Të zgjedhë anëtarët e Komisionit të Përhershëm të Kurrikulës, në Universitetin e Tiranës, si më poshtë:
Lindita Mëniku
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë (Kryetare)
Çlirim Duro
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Dritan Topi
Fakulteti i Shkencave të Natyrës 
Englantina Zyka
Fakulteti i Ekonomisë
Erlir Puto
Fakulteti i Drejtësisë
Aida Gjinali
Fakulteti i  Gjuhëve të Huaja
Veronika Duçi
Fakulteti i Shkencave Sociale
Artan Trebicka
Fakulteti i Shkencave të Natyrës 
Marjola Xheblati
Përfaqësues nga strukturat ndihmëse akademike me karakter administrative në aparatin e Rektoratit
Jonida Tirana
Përfaqësues nga strukturat ndihmëse akademike me karakter administrative në aparatin e Rektoratit
Brunilda Daci
Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar
Marinela Muçobega
Studentë, Fakulteti i Shkencave Sociale.
Rigers Merdani
Studentë, Fakulteti i Ekonomisë
 
 
Vendim Nr. 43, datë 07.12.2020 “Për zgjedhjen e anëtarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të Këshillit të Etikës në Universitetin e Tiranës”
Vendim Nr. 44, datë 17.12.2020“Për zgjedhjen e kryetarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të kryetarit dhe sekretarit të Këshillit të Etikës të Universitetit të Tiranës “