Arkiva 2020, Anëtarët e Komisionit të Promovimit të Personelit Akademik, në Universitetin e Tiranës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva 2020, Anëtarët e Komisionit të Promovimit të Personelit Akademik, në Universitetin e Tiranës

Bazuar në lingjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë  në Republikën e Shqipërisë”, neni 38, pika”1″, neni 44 dhe neni  46; në Statutin e Universitetit të Tiranës, nenet 37,38,40,41,42,43 dhe në procesverbalin e datës 7 dhjetor 2020 të Komisionit të Administrimit të Votimit, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, 

VENDOSI

Të zgjedhë anëtarët e Komisionit të Promovimit të Personelit Akademik, në Universitetin e Tiranës, si më poshtë:

 

 • Prof. Dr. Skënder Kaçupi ( Kryetar),  Fakulteti i Drejtësisë
  Jetëshkrim i shkurtër
 • Prof. Dr. Andromaqi  Haloçi  Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
  Jetëshkrim i shkurtër
 • Prof. Dr. Mimoza Gjokutaj  Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
  Jetëshkrim i shkurtër
 • Prof. Dr. Nikoleta Mita  Fakulteti i Shkencave Sociale
  Jetëshkrim i shkurtër
 • Prof. Dr. Sotiraq Dhamo  Fakulteti i Ekonomisë
  Jetëshkrim i shkurtër
 • Prof. Dr. Shyqyri Llaci  Fakulteti i Ekonomisë
  Jetëshkrim i shkurtër
 • Prof. Dr. Pranvera Lazo  Fakulteti i Shkencave të Natyrës
  Jetëshkrim i shkurtër
 
Vendim Nr. 43, datë 07.12.2020 “Për zgjedhjen e anëtarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të Këshillit të Etikës në Universitetin e Tiranës”
Vendim Nr. 44, datë 17.12.2020“Për zgjedhjen e kryetarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të kryetarit dhe sekretarit të Këshillit të Etikës të Universitetit të Tiranës “
VKM Nr. 112 Datë 23.02.2018 “Për përcaktimin e kritereve për fitmin e Gradës Shkencore “Doktor” dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademikë “Profesor i asociuar” dhe “Profesor””

 

Universiteti i Tiranës ka filluar procedurën e promovimit të titujve akademik në përputhje me Ligjin nr.80/2015, datë 22.07.2015 Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.112, datë 23.02.2018 “Për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës shkencore ‘Doktor’ dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademikë ‘Profesor i asociuar’ dhe ‘Profesor’”, Statutin e Universitetit të Tiranës, si dhe Rregulloren e organizimit dhe funksionimit të Komisionit për Promovimin e Personelit Akademik, të cilën e gjeni në linkun (Kliko këtu)