Arkiva 2020 Këshilli i Etikës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva 2020 Këshilli i Etikës

Bazuar në nenet 38, dhe 44, të Ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 43 të Statutit të Universitetit të Tiranës,  si dhe në propozimet e Dekanateve të njësive kryesore, Senati Akademik i UT-së mbështetur në proces verbalin e komisionit të numërimit të votave, në mbledhjen e datës 11.04.2019;
VENDOSI:  “Për miratimin e Këshillit të Etikës të Universitetit të Tiranës” (Kliko këtu)