Arkiva: Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2021 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva: Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2021

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2021

Nr. Rendor [1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]

 

 

Data e përgjigjes[4] Përgjigje[5]

 

Mënyra e përfundimit të kërkesës[6] Tarifa[7]

 

 

1-K 08.01.2021 Kërkesë për informacion mbi mënyrën e zhvillimit të mësimit online dhe tarifat e studimit. 1-K/1

 

21.01.2021

Zhvillimi i mësimit online me platformën digjitale “Microsoft Teams”. Kërkueses i janë vënë në dispozicion edhe tarifat e studimit. E plotë

(me e-mail)

Pa pagesë
2-K 11.01.2021 Kërkesë për pajisje me dokumentacion dhe korrespondenca me e-mail ndërmjet kërkuesit dhe FE të UT-së. 2-K/1

 

22.01.2021

Kërkuesit i është vënë në dispozicion dokumentacioni i kërkuar prej tij dhe korrespondenca me FE të UT-së. E plotë

(me shkresë)

Pa pagesë
3-K 03.02.2021 Kërkesë për info mbi platformën e realizimit të provimeve dhe nëse do të akreditohet ky proces. 3-K/1

 

16.02.2021

UT përdor Office 365 Education Microsoft Teams. Procesi i akreditimit zhvillohet në zbatim të nenit 106, pika 2 dhe 3 të ligjit për arsimin e lartë. E plotë

 

(me e-mail)

Pa pagesë
4-K 11.02.2021 Kërkesë për info mbi blerjen e të drejtave të përdorimit të platformës Microsoft Office 365 Education dhe mbi ofrimin nga MASR për Rektorit të platformës Akademia.al. 4-k/1

 

18.02.2021

UT ka në përdorim platformën Office 365 Education Microsoft Teams, për përdorimin e së cilës nuk kërkohet pagesë. MASR nuk i ka ofruar Rektoratit për mësimdhënie në distancë platformën Akademia.al. E plotë

 

(me e-mail)

Pa pagesë
5-K 17.05.2021 Kërkesë për informacion nëse diploma e një ish – studente është origjinale dhe e lëshuar nga UT. 5-K/1

 

25.05.2021

Kërkuesit i është komunikuar se nga verifikimi i bërë nga FGJH, UT rezulton se diploma e ish – studentes është autentike dhe të dhënat e saj janë të sakta. E plotë

 

(me e-mail)

Pa pagesë
6-K 26.07.2021 Informacion mbi numrin e çertifikatave “Medalje e Artë” dhe “Studentë të Shkëlqyer” që janë dhënë nga UT vitet 2010 -2020. 6-K/1

 

29.07.2021

Kërkuesit ju dha informacion mbi numrin e çertifikatave “Medalje e Artë”, “Studentë i shkëlqyer” të FSHS për periudhën 2010 – 2020. E plotë

 

(me e-mail)

Pa pagesë
7-K 02.08.2021 Informacion mbi ankesën e bërë nga Qendresa Qytetare. 7-K/1

 

 

Komisionerit iu vu në dispozicion dokumentacioni i kërkuar nga ankuesi. E plotë

 

(me shkresë)

 

Pa pagesë
8-K 05.08.2021 Kërkohet dokumentacion në formatin elektronik mbi 3 disertacione doktoratash. 8-K/1

 

05.08.2021

Kërkuesit ju vu në dispozicion formati elektronik i 3 disertacioneve të doktoratave. E plotë

 

(me e-mail)

Pa pagesë
9-K 07.09.2021 Kërkohet informacion mbi vaksinimin e detyruar për studentët dhe në se do të ofrohet mundësia e mësimit online. 9-K/1

 

17.09.2021

Kërkuesit iu dha informacioni që kërkonte nga Drejtoria e Marrëdhënieve me Studentët dhe Publikun. E plotë

 

(me e-mail)

Pa pagesë
10-K 05.11.2021 Kërkohet informacion mbi formularin e aplikimit në  programet e ciklit të dytë të studimeve 10-K/1

10.11.2021

Kërkuesi ka hequr dorë nga kërkesa, pasi e ka marrë informacionin on-line. –          – –          –
11-K 21.12.2021 Kërkohet informacion mbi tarifat e konfimimit të dokumentacionit shkollor për jashtë shtetit. 11-K/1

28.12.2021

Kërkuesit I është dhënë informacion dhe I është vënë në dispozicion vendimi përkatës I miratimit të tarifave E plotë

(me e-mail)

Pa pagesë
12-K 23.12.2021 Kërkohet informacion mbi një meeting të zhvilluar në një provim në ciklin e parë të parë të studimeve. 12-K/1

09.02.2022

 

Kërkuesit i është dhënë informacioni, pasi u administrua përgjigja nga Fakulteti përkatës. E plotë

(me shkresë)

Pa pagesë

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
[2] Data e regjistrimit të kërkesës
[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[4] Data e kthimit të përgjigjes
[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.