BASHKËPUNIMI GJYQËSOR NË ÇËSHTJET PENALE NË BASHKIMIN EUROPIAN. ROLI I EUROJUSTIT DHE I MEKANIZMAVE TË TJERË EUROPIANË TË BASHKËPUNIMIT GJYQËSOR NË ÇËSHTJET PENALE - UNIVERSITETI I TIRANËS

BASHKËPUNIMI GJYQËSOR NË ÇËSHTJET PENALE NË BASHKIMIN EUROPIAN. ROLI I EUROJUSTIT DHE I MEKANIZMAVE TË TJERË EUROPIANË TË BASHKËPUNIMIT GJYQËSOR NË ÇËSHTJET PENALE