Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ - UNIVERSITETI I TIRANËS

Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ

 

 

Titulli: Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ  
Referenca: 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2  
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Universiteti Zagrebit, Kroaci  
Kohëzgjatja: 2019 – 2022 
Programi: Erasmus+
Web: www.geobiz.eu
Përshkrimi: Qëllimi kryesor i projektit GEOBIZ është forcimi i aftësive të institucioneve akademike për t’iu përgjigjur më mirë nevojave të industrisë së gjeoinformatikës në zhvillim në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Moldavi dhe Mal të Zi.