Departamenti i Gjuhës Angleze – Faqe 5 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Departamenti i Gjuhës Angleze

FEEDBACK-VENDI DHE RËNDËSIA E TIJ NË VLERËSIMIN FORMUES TË NXËNËSVE GJATË PROCESIT TË MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES SË GJUHËS ANGLEZE

Pandora Teta – Vendi dhe rëndesia e tij në vlerësimin formues të nxënësve gjatë procesit të mësimdhënies dhe nxënies së gjuhës angleze