Challenges of social dimensions of the European Integration Process in Albania»,- CASOEUAL - UNIVERSITETI I TIRANËS

Challenges of social dimensions of the European Integration Process in Albania»,- CASOEUAL

Titulli: «Challenges of social dimensions of the European Integration Process in Albania»,- CASOEUAL

Referencë: 101127173 — CASOEUAL — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Objektivi i projektit është prezantimi dhe mësimdhënia e një moduli që lidhet me dimensionin social të procesit të integrimit të Shqipërisë në BE, duke u fokusuar në aspekte të ndryshme si vlerat evropiane dhe zbatimi i tyre në Shqipëri, ndikimi social i politikave të BE-së dhe problemet e mësimdhënies. kërkime dhe reflektim në fushën e Studimeve të BE-së në Shqipëri.

Koordinator: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions