Çmimi E-SCORE (Excellence in Scientific Collections-based Research) dhënë nga CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities). - UNIVERSITETI I TIRANËS

Çmimi E-SCORE (Excellence in Scientific Collections-based Research) dhënë nga CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities).

Çmimi E-SCORE (Excellence in Scientific Collections-based Research) dhënë nga CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities).

CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities) është rrjeti Europian i Muzeve të Shkencave Natyrore, Muzeve të Historisë Natyrore, Kopshteve Botanike dhe Qendrave Kërkimore të Biodiversitetit së bashku me koleksionet e tyre biologjike dhe ekspertizën kërkimore, i cili synon të promovojë trajnime dhe kërkime në biologjinë sistematike dhe paleobiologjinë si dhe të lehtësojë qasjen në informacion (koleksione) dhe ekspertizën e institucioneve anëtare të tij në të gjithë Evropën.

Rrjeti CETAF përfshin 37 anëtarë që përfaqësojnë 63 nga institucionet më të mëdha taksonomike nga 22 vende evropiane. Institucionet e saj anëtare përfshijnë Muzetë e Historisë Natyrore, Muzetë e Shkencave të Natyrës, Kopshtet Botanike dhe institucionet e tjera kërkimore, me koleksionet e tyre të lidhura dhe ekspertizën kërkimore.

Më shumë informacion lidhur me CETAF gjeni në linkun: https://cetaf.org/about-us/what-cetaf.

Për herë të parë, në vitin 2020 CETAF lançon dhënien e çmimit E-SCORE (Excellence in Scientific Collections-based Research).

CETAF E-SCORE AWARD i jepet çdo vit kërkuesve të rinj me karierrë 1vjeçare të cilët plotësojnë tre kriteret e mëposhtme:

  1. Kryen studime, përfshirë taksonominë, bazuar në koleksionet e historisë natyrore, i cili kontribuon drejtpërdrejt ose indirekt në adresimin e sfidave globale, përfshirë qëndrueshmërinë e biodiversitetit;
  2. Ka botuar studime (p.sh. një monografi taksonomike, artikull, bazë të dhënash, tezë ose softuer) që paraqet aspektet inovative të qasjes kërkimore, metodat / teknikat dhe teorinë që përputhen me parimet e shkencës së hapur;
  3. Është regjistruar në një program studimi të ciklit të tretë për të marrë një diplomë doktorature ose ka një maksimum prej 5 vjet përvojë postdoktorale (duke përjashtuar pushimet në karrierë) në kohën e dhënies së çmimit (22 maj 2020).

Çmimi do të akordohet duke marrë parasysh rëndësinë shkencore, inovacionin, ndikimin shoqëror dhe ndikimin ndërkombëtar të studimit. Inkurajohen aplikime nga të gjitha prejardhjet, veçanërisht ato të nënpërfaqësuara në shkencë, në mënyrë të veçantë nga gratë dhe pakicat

Karakteristikat e çmimit:

Çmimi do të jepet çdo vit dhe do të përbëhet nga 3 pjesë:

  • Shumë parash cash prej 1,000 €;
  • Mbështetje financiare (deri në 1,000 €) për të lehtësuar një vizitë shkencore të Fituesit në në një nga institutet CETAF;
  • Një ftesë për mbledhjen e ardhshme të Bordit Drejtues të CETAF për një prezantim (virtual) të studimit fitues.

Aplikimet do të dorëzohen duke plotësuar Formularin e Aplikimit të dhënë në faqen web të CETAF deri në orën 12:00 PM UTC (16:00 me orën lokale) të dt. 31 Janar 2020. Aplikanti duhet të bashkëlidhë:

  1. Një CV, duke përfshirë një listë të botimeve (më të rëndësishme) ose rezultate të tjera kërkimore (maksimum 2 faqe në total);
  2. Një kopje e diplomës së Doktoratës së aplikantit ose një certifikatë regjistrimi në një shkollë të diplomuar

Për më shumë informacion, përfshirë kriteret e pranueshmërisë dhe formularin e aplikimit, shkoni në faqen e internetit të CETAF: https://cetaf.org/news/cetaf-e-score-award-excellence-research-based-natural-science-collections-first-edition-2020.