Digital Transformation through Artificial Intelligence, Blockchain, Cybersecurity and Data Protection in the context of EU Integration»- DIGI-ABCD - UNIVERSITETI I TIRANËS

Digital Transformation through Artificial Intelligence, Blockchain, Cybersecurity and Data Protection in the context of EU Integration»- DIGI-ABCD

Titulli: «Digital Transformation through Artificial Intelligence, Blockchain, Cybersecurity and Data Protection in the context of EU Integration»- DIGI-ABCD;  

Referencë: 101085705 — DIGI-ABCD — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH;

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Moduli Jean Monnet (DIGI-ABCD) synon të promovojë zhvillimin dhe vendosjen e teknologjive të reja me ndikim të lartë në procesin e Transformimit Dixhital në Shqipëri. Projekti përfaqëson një qasje inovative dhe multidisiplinare të bazuar në vlerat e Bashkimit Evropian për të përshpejtuar Transformimin Dixhital duke nxitur ndërgjegjësimin për mbrojtjen e të dhënave. Kurset do të jenë pjesë e një programi inovativ ndërdisiplinor që do të mbulojë perspektiva për integrimin në BE nga fusha të ndryshme si studimet në BE, Inteligjenca Artificiale, Blockchain, Siguria Kibernetike, Mbrojtja e të Dhënave dhe Ligji.

Koordinator: Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions