PËRSHËNDETJE DHE URIMET NË SHQIPEN DHE NË ITALISHTEN (STUDIM SOCIOLINGUISTIK DHE PËRQASËS)