PËRSHËNDETJE DHE URIMET NË SHQIPEN DHE NË ITALISHTEN (STUDIM SOCIOLINGUISTIK DHE PËRQASËS) – UNIVERSITETI I TIRANËS

PËRSHËNDETJE DHE URIMET NË SHQIPEN DHE NË ITALISHTEN (STUDIM SOCIOLINGUISTIK DHE PËRQASËS)

1 – Titulli “Përshëndetjet dhe urimet në shqipen dhe në Italishten (Studim sociolinguistik dhe përqasës)”

2- Falënderime “Përshëndetjet dhe urimet në shqipen dhe në Italishten (Studim sociolinguistik dhe përqasës)”

3- Hyrje “Përshëndetjet dhe urimet në shqipen dhe në Italishten (Studim sociolinguistik dhe përqasës)”

Abstract – “Përshëndetjet dhe urimet në shqipen dhe në Italishten (Studim sociolinguistik dhe përqasës)”