PROBLEME TË PUNËS MËSIMORE PËR VAZHDIMËSINË E EDUKIMIT TË FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA