STRUKTURA DHE FUNKSIONET E FORMAVE TË EMËRZUARA NË GJUHËN GJERMANE NË PËRQASJE ME GJUHËN SHQIPE