APLIKIMI I TEKNOLLOGJIVE T’ WEBIT SEMANTIK N’ MENAXHIMIN E SISTEMIT T’ INFORMACIONEVE T’ PUBLIKIMEVE SHKENCORE