STUDIMI I KOMPONENTËVE KIMIKË TË BIMËS GYMNOSPERMUM ALTAICUM SCIPETARUM