DOKTRINAT POLITIKE NË THEMEL TË QYTETËRIMIT PERËNDIMOR