E DREJTA PËR RESPEKTIMIN E JETËS PRIVATE DHE FAMILJARE. NDIKIMI I INSTRUMENTEVE LIGJORE TË BE-SË DHE TË AKTEVE NDËRKOMBËTARE NË LEGJISLACIONIN E BRENDSHËM QË RREGULLON KËTË TË DREJTË - UNIVERSITETI I TIRANËS

E DREJTA PËR RESPEKTIMIN E JETËS PRIVATE DHE FAMILJARE. NDIKIMI I INSTRUMENTEVE LIGJORE TË BE-SË DHE TË AKTEVE NDËRKOMBËTARE NË LEGJISLACIONIN E BRENDSHËM QË RREGULLON KËTË TË DREJTË