Efektet e mikroplastikave në cilësinë e ujit në lumin Erzen dhe detin Adriatik - UNIVERSITETI I TIRANËS

Efektet e mikroplastikave në cilësinë e ujit në lumin Erzen dhe detin Adriatik

Titulli: “Efektet e mikroplastikave në cilësinë e ujit në lumin Erzen dhe detin Adriatik”;

Referencë: Nr. 1516/5 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 24 muaj;

Qëllimi: Projekti  synon evidentimin dhe vlerësimin e gjendjes së ndotjes nga mikroplastikat në sistemet ujore, si dhe të japë rekomandime mbi përmirësimin e kësaj gjendje në përgjithësi dhe në veçanti pranë qendrave turistike bregdetare që shpesh gjenden afër deltave të lumenjve ose që janë në dikimin e drejtë përdrejtë të derdhjeve të tyre;

Koordinator: Fakulteti i Shkencave të Natyrës;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)