Emigrimi afatgjatë dhe kontributi I tij në progresin ekonomik dhe social të vendit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Emigrimi afatgjatë dhe kontributi I tij në progresin ekonomik dhe social të vendit

Titulli: Emigrimi afatgjatë dhe kontributi I tij në progresin ekonomik dhe social të vendit

Referencë: UTKEI-FE-04-2021

Kohëzgjatja: 10 muaj

PROGRAMI: UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION

 

Qëllimi: Projekti synon në krijimin e një instrumenti të dobishëm në ndihmë:

  • të kërkimit shkencor dhe hulumtimit në fushën e emigrimit, si pjesë e fushave të kërkimit të Departamentit të Ekonomiksit;
  • të identifikikimit të një modeli të sjelljes së emigrimit afatgjatë, duke i adresuar gjetjet në funksion të politikave sa më efektive.

 

Kjo do t’i mundësojë qeverisë shqiptare që të përmirësojë politikat e ndërrmarra për rritjen e kontributit të emigrantëve, kryesisht në nxitjen e sipërmarrjes dhe rritjen e investimeve.