EU Integration Process and the Promotion of Human Rights in Albania – UNIVERSITETI I TIRANËS

EU Integration Process and the Promotion of Human Rights in Albania

 

 

 

Titulli: EU Integration Process and the Promotion of Human Rights in Albania
Referenca: 620226-EPP-1-2020-1-AL-EPPJMO-MODULE
Roli i UT-së: Koordinator
Kohëzgjatja: 2020-2023
Programi: Jean Monnet
      Përshkrimi: Projekti synon t’í mundësojë studentëve dhe kërkuesve të rinj, që të njohin dhe përvetësojnë rolin e BE si promovues i të drejtave të njeriut po ashtu edhe të ndikimit të procesit të integrimit mbi shoqërinë shqiptare dhe sistemin ligjor të brendshëm për mbrojtjen e të drejtave të njëriut. Projekti konsiston në zhvillimin e një kursi multidisiplinar- Evolucioni i të drejtave të njëriut, mbrojtja dhe kufizimet.