Fakespotting - UNIVERSITETI I TIRANËS

Fakespotting

Titulli: Fakespotting

Referencë:   2020-IT02-KA203-079902

Kohëzgjatja: 4 Tetor 2020- 3 Gusht 2023

Programi: ERAMUS+ KA203

 

Objektivat e projektit janë:

 • Azhurnimi i aftësive të mësuesve të arsimit të lartë dhe programeve mësimore mbi mjetet dixhitale dhe njohuritë e informacionit përmes qasjeve disiplinore dhe pedagogjive inovative, në mënyrë që të fitojnë metodologji të të nxënit bashkëpunues për tu zbatuar me studentët;
 • Përmirësimi i dispozitave inovative dixhitale dhe ICT në ofrimin e mësimit në arsimin e lartë;
 • Përmirësimi istrukturës mbi kompetencat dixhitale për të rriturit e papunë dhe arsimtarët e të rriturve;
 • Koordinimi i arsimit të lartë me vendet kandidate dhe potencialisht kandidate të BE për të zhvilluar strukturat e përbashkëta arsimore në arsimin dixhital.

Partner kryesor: Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna

Partnerë do të jenë:

 • Novo Sadska Novinarska Skola, Serbia;
 • GLOBSEC, Slovakia;
 • Universzita Mateja Bela V Banskej Bystrici, Slovakia;
 • South East EuropeN University Tetovo;
 • Fundacion Universitad Loyola Andalucia, Spain;
 • Pagella Politica Societa a Responsabilita Limitada Semplicifata Italy.
 • Universiteti i Tiranës.