Fakespotting - UNIVERSITETI I TIRANËS

Fakespotting

 

 

 

Titulli: Fakespotting
Referenca: 2020-1-IT-02-KA203-079902
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor: Universiteti i Bolonjës
Kohëzgjatja: 2020 – 2023
Programi: Erasmus+ KA223
Web: https://site.unibo.it/fakespotting-project/en  
Përshkrimi: Projekti fokusohet në zhvillimin e njohurive dixhitale të informacionit përmes një sërë aftësish të integruara, duke përfshirë zbulimin dhe vlerësimin reflektues të informacionit, kuptimin e tij, vlerësimin kritik të burimeve.