FAKTORËT QЁ NDIKOJNЁ NЁ TRANSFERIMIN E PRAKTIKAVE TЁ MENAXHIMIT TЁ BURIMEVE NJERЁZORE: RASTI I KOMPANIVE TЁ HUAJA NЁ SHQIPЁRI – UNIVERSITETI I TIRANËS

FAKTORËT QЁ NDIKOJNЁ NЁ TRANSFERIMIN E PRAKTIKAVE TЁ MENAXHIMIT TЁ BURIMEVE NJERЁZORE: RASTI I KOMPANIVE TЁ HUAJA NЁ SHQIPЁRI