FAKTORËT QЁ NDIKOJNЁ NЁ TRANSFERIMIN E PRAKTIKAVE TЁ MENAXHIMIT TЁ BURIMEVE NJERЁZORE: RASTI I KOMPANIVE TЁ HUAJA NЁ SHQIPЁRI