Ftesë për tender "Blerje pajisjesh elektronike" Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ftesë për tender “Blerje pajisjesh elektronike” Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+”