Ftesë për tender “Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator”    - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ftesë për tender “Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator”   

FTESË PËR TENDER
Nr. 8 / 2, Datë 21.04.2021              
Për  Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator”                                                           
Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+”
DREJTUAR:      TË GJITHË OPERATORËVE EKONOMIK TË INTERESUAR PËR TË MARRË PJESË