Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Charles, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Charles, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Charles, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur  thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Charles, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.

https://fsv.cuni.cz/en

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

-Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie/trajnim;

Kohëzgjatja e bursave:

– 5 ditë +2 ditët e udhëtimit;

Fushat e trajnimit:

  • Shkenca Politike;
  • Shkenca Sociale;
  • Marrëdhënie Ndërkombëtare;
  • Studime Europiane;

Për katalogun klikoni linkun:

https://is.cuni.cz/studium/eng/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11230

Bursat përfshijnë:

-Kompensimin për stafin (140 EUR në ditë për stafin);

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Dokumentat e nevojshme për aplikim për stafin akademik me kohë të plotë:

– CV + Lista e publikimeve (në gjuhën angleze);

– Kopje e Pasaportës;

– Letër motivimi (në gjuhën angleze);

– Vërtetim Punësimi (në gjuhën shqipe);

– Certifikata e gjuhës së huaj (që vërteton njohuritë e gjuhës angleze niveli B2);

– Vetëdeklarim nëse keni kryer ose jo më parë mobilitet Erasmus+ (nëse po, ku);

-Letër pranimi/ letër ftese paraprake nga universiteti pritës.

Për të marrë një letër paraprake pranimi/ftese kontaktoni në adresën e-mail, duke dërguar CV-në dhe draft-planin e mobilitetit tuaj:

internacionalizace.ims@fsv.cuni.cz

 

– Plani i mobilitetit për mësimdhënie/trajnim*;

Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për mësimdhënie klikoni në adresën:

https://unitiredu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iro_unitir_edu_al/EVNXKt1q7jtBo9wjGiRVdqwBGUT5Q-wRJz1iJs0WaIrLCw?e=ptbR5E

 

Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për trajnim klikoni në adresën:

https://unitiredu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iro_unitir_edu_al/EQWs2qr6B89IquyT_jl-SIsBTtWYRIMoqkPlNzA9woobiw?e=8LJG7e

 

*Plani i Mobilitetit për mësimdhënie/trajnim është një dokument, në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së mësimdhënies/ trajnimit. Ky dokument firmoset nga aplikanti dhe nga personi përgjegjës në Rektorat, i cili është Koordinatori Institucional i Erasmus +.

Afati për aplikim: 21 Janar 2021

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të  dërgohen të  skanuara në  e-mailin iro@unitir.edu.al.

 

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!