Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. Afati për aplikim: 06 Nëntor 2023 - UNIVERSITETI I TIRANËS

 Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. Afati për aplikim: 06 Nëntor 2023

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. Afati për aplikim: 06 Nëntor 2023

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur  thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. (Kliko këtu për njoftimin në format pdf )

https://erasmus.karatekin.edu.tr/ 

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 

– Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;

– Shkëmbimin e stafit ndihmës akademik me karakter administrativ / administrativ me kohë të plotë për trajnim;

Kohëzgjatja:

– 5 ditë;

Mobiliteti preferohet të zhvillohet në datat 4 – 8 Mars 2024 ose 6 -10 Maj 2024, duke qenë se universiteti pritës do të organizojë 2 Javë ndërkombëtare.

Në rast se stafi akademik e ka të pamundur pjesëmarrjen në këto data, mund të propozojë data të tjera, por në çdo rast mobiliteti duhet të kryhet para datës 31 Maj 2023.

Fushat e mësimdhënies (për stafin akademik):

Mobilitetet e personelit akademik për mësimdhënie do të pranohen në departamentet ku ofrohen lëndë në gjuhën angleze, sipas specifikave:

– Matematikë (për studentët e nivelit Bachelor dhe Master);

– Ekonomiks (për studentët e nivelit Bachelor dhe Master);

– Shkenca politike dhe Marrëdhënie ndërkombëtare (për studentët e nivelit Master);

– Kimi (për studentët e nivelit Master);

– Biologji (për studentët e nivelit Master);

– Adminsitrim biznesi (për studentët e nivelit Master);

Për më shumë informacion referohuni linkut:

https://bbs.karatekin.edu.tr/AkademikBirimler.aspx?birim=15

Për mobilitetet për trajnim, personeli aplikant do duhet të përshkruajë ngjashmëritë midis punës dhe aktivitetit të tij të përditshëm me zyrën / departamentin përkatës në universitetin pritës.

 

Bursat përfshijnë:

 

-Kompensim ditor (140 EUR për stafin);

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

 

 

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin me kohë të plotë:

 

– CV + Lista e publikimeve (për stafin akademik), (në gjuhën angleze);

– Kopje e Pasaportës;

– Letër motivimi (në gjuhën angleze);

– Vërtetim Punësimi (në gjuhën shqipe);

– Certifikata e gjuhës së huaj;

– Vërtetim nëse keni kryer apo jo më parë një mobilitete Erasmus+ (nëse po, ku);

– Application form:

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/erasmus/ERASMUS%20APPLICATION%20FOR%20STAFF%20-%20Copy%201.doc

– Plani i mobilitetit për mësimdhënie / trajnim;

Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për mësimdhënie klikoni në adresën:

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/erasmus/KA107%20Staff%20Mobility%20Agreement%20for%20Teaching.docx

 

Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për trajnim klikoni në adresën:

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/erasmus/KA107%20Staff%20Mobility%20Agreement%20for%20Training.docx

Plani i Mobilitetit është një dokument në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së shkëmbimit. Ky dokument firmoset nga aplikanti në momentin e aplikimit dhe më pas nga Koordinatori Institucional Erasmus+.

Afati për aplikim: 06 Nëntor 2023

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të  dërgohen të  skanuara në  e-mailin iro@unitir.edu.al.

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!